Edukacja środowiskowa

 

Klasa I

 

WSPANIALE

PIĘKNIE

ŁADNIE

POPRACUJ JESZCZE

UZUPEŁNIJ BRAKI

SPOŁECZNE

Biegle zna i posługuje się:

 

-terminami: klasa, przybory szkolne, pracownicy szkoły, meble, dekoracje, urządzenia sanitarne

 

-pojęciami: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki

 

-pojęciami związanymi z mieszkaniem

 

-numerami alarmowymi

 

Zna i posługuje się:

 

-terminami: klasa, przybory szkolne, pracownicy szkoły, meble, dekoracje, urządzenia sanitarne

 

-pojęciami: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki

 

-pojęciami związanymi z mieszkaniem

 

-numerami alarmowymi

 

Zna i posługuje się:

 

-terminami: klasa, przybory szkolne, pracownicy szkoły, meble, dekoracje, urządzenia sanitarne

 

-pojęciami: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki

 

-pojęciami związanymi z mieszkaniem

 

-numerami alarmowymi, popełniając nieliczne błędy

 

Zna i posługuje się:

 

-terminami: klasa, przybory szkolne, pracownicy szkoły, meble, dekoracje, urządzenia sanitarne

 

-pojęciami: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki

 

-pojęciami związanymi z mieszkaniem

 

-numerami alarmowymi, z pomocą nauczyciela

Nie zna:

 

-terminów: klasa, przybory szkolne, pracownicy szkoły, meble, dekoracje, urządzenia sanitarne

 

-pojęć: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki

 

-pojęć związanych z mieszkaniem

 

-numerów alarmowych

 

Zna i przestrzega obowiązki ucznia

 

Zna i stara się przestrzegać obowiązki ucznia

 

Zna, ale nie zawsze przestrzega obowiązki ucznia

 

 

Nie zawsze przestrzega i pamięta o obowiązkach ucznia

 

Nie pamięta o obowiązkach ucznia

 

Biegle zna, nazywy i określa symbole narodowe

 

Zna i potrafi określić symbole narodowe

 

Zna, lecz czasami błędnie określa symbole narodowe

 

Potrafi z pomocą nauczyciela określić symbole narodowe

 

 

Nie zna, nie nazywa i nie określa symboli narodowych

PRZYRODNICZE

 

Doskonale zna i dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku

 

Zna i dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku

 

Zna, ale nie zawsze potrafi określić zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku

 

Zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku umie określić z pomocą nauczyciela

 

Ma problemy z określeniem zmian zachodzących w przyrodzie

 

 

Doskonale zna:

 

-warunki rozwoju roślin

 

-budowę i tryb życia ssaków   domowych (kot, pies)

 

 

Zna:

 

-warunki rozwoju roślin

 

-budowę i tryb życia ssaków   domowych (kot, pies)

 

 

Nie zna:

 

-Wszystkich warunków rozwoju roślin

 

-dokładnej budowy i trybu życia ssaków domowych (kot, pies)

 

Wymienia z pomocą nauczyciela:

 

-warunki rozwoju roślin

 

-budowę i tryb życia ssaków domowych (kot, pies)

 

Nie potrafi prawidłowo określić:

 

-warunków rozwoju roślin

 

-budowy i trybu życia ssaków domowych (kot, pies)

 

GEOGRAFICZNE

 

Biegle zna:

 

-pojęcia: miejscowość, wieś, miasto

 

-swój adres zamieszkania

 

Zna:

 

-pojęcia: miejscowość, wieś, miasto

 

-swój adres zamieszkania

 

Zna ,ale popełnia błędy:

 

-pojęcia: miejscowość, wieś, miasto

 

-swój adres zamieszkania

 

 

Z pomocą nauczyciela określa:

 

-podstawowe pojęcia związane z miejscem zamieszkania

 

-adres zamieszkania

 

 

Nie zna:

 

-podstawowych pojęć związanych z miejscem zamieszkania

 

-adresu zamieszkania

 

KOMUNIKACYJNE

 

Biegle zna i przestrzega:

 

-zasady poruszania się po drogach

 

-niektóre znaki drogowe

 

-zasady kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji

 

Zna i przestrzega:

 

-zasady poruszania się po drogach

 

-niektóre znaki drogowe

 

-zasady kulturalnego

zachowania się w środkach komunikacji

 

 

Zna, ale nie zawsze przestrzega:

 

-zasad poruszania się po drogach

 

-niektórych znaków drogowych

 

-zasad kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji

 

 

Z pomocą nauczyciela wymienia:

 

-zasady poruszania się po drogach

 

-niektóre znaki drogowe

 

-zasady kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji

 

Nie potrafi wymienić:

 

-zasad poruszania się po drogach

 

-niektórych znaków drogowych

 

-zasad kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji

ZDROWOTNE

 

Doskonale:

 

-dba o higienę osobistą

 

-prawidłowe odżywianie się

 

-bezpieczne warunki

spędzania wolnego czasu

 

 

Przestrzega:

 

-higieny osobistej

 

-prawidłowego odżywiania się

 

-bezpiecznych warunków spędzania wolnego czasu

 

Nie zawsze przestrzega:

 

- higieny osobistej

 

-prawidłowego odżywiania się

 

-bezpiecznych warunków spędzania wolnego czasu

 

Z pomocą nauczyciela przestrzega:

 

-higieny osobistej

 

-prawidłowego odżywiania się

 

-bezpiecznych warunków spędzania wolnego czasu

 

 

Nie przestrzega:

 

-higieny osobistej

 

-prawidłowego odżywiania się

 

-bezpiecznych warunków spędzania wolnego czasu

SPOŁECZNE

 

Biegle zna pojęcia związane z:

 

-pracą ludzi na wsi

 

-w urzędzie pocztowym

 

 

Zna i posługuje się pojęciami związanymi z:

 

-pracą ludzi na wsi

 

-w urzędzie pocztowym

 

Zna ale posługuję się pojęciami związanymi z:

 

-pracą ludzi na wsi

 

-w urzędzie pocztowym

popełniając nieliczne błędy

 

 

Zna ale nie posługuje się pojęciami związanymi z:

 

-pracą ludzi na wsi

 

-w urzędzie pocztowym

z pomocą nauczyciela

 

Nie zna pojęć związanych z:

 

-pracą ludzi na wsi

 

-w urzędzie pocztowym

 

Klasa II

 

WSPANIALE

PIĘKNIE

ŁADNIE

POPRACUJ JESZCZE

UZUPEŁNIJ BRAKI

SPOŁECZNE

 

Biegle zna pojęcia związane z:

 

-pracą ludzi na wsi

 

-w urzędzie pocztowym

 

 

Zna i posługuje się pojęciami związanymi z:

 

-pracą ludzi na wsi

 

-w urzędzie pocztowym

 

Zna ale posługuje się pojęciami związanymi z:

 

-pracą ludzi na wsi

 

-w urzędzie pocztowym

popełniając nieliczne błędy

 

Zna ale posługuję się pojęciami związanymi z:

 

-pracą ludzi na wsi

 

-w urzędzie pocztowym

z pomocą nauczyciela

 

Nie zna pojęć związanych z:

 

-pracą ludzi na wsi

 

-w urzędzie pocztowym

PRZYRODNICZE

 

Biegle zna i nazywa:

 

-części naziemne o podziemne roślin

 

-zwierzęta żyjące w ogrodach    i sadach (szkodniki, sprzymierzeńcy)

 

-części składowe kwiatu

-wybrane gatunki krzewów i drzew

 

-niektóre rośliny i zwierzęta żyjące na łące

 

-zwierzęta hodowane w Polsce

 

Zna i nazywa:

 

-części naziemne o podziemne roślin

 

-zwierzęta żyjące w ogrodach    i sadach (szkodniki, sprzymierzeńcy)

 

-części składowe kwiatu

-wybrane gatunki krzewów i drzew

 

-niektóre rośliny i zwierzęta żyjące na łące

 

-zwierzęta hodowane w Polsce

 

Zna i nazywa popełniając nieliczne błędy:

 

-części naziemne o podziemne roślin

 

-zwierzęta żyjące w ogrodach    i sadach (szkodniki, sprzymierzeńcy)

 

-części składowe kwiatu

-wybrane gatunki krzewów i drzew

 

-niektóre rośliny i zwierzęta żyjące na łące

 

-zwierzęta hodowane w Polsce

 

 

Zna i nazywa z pomocą nauczyciela:

 

-części naziemne o podziemne roślin

 

-zwierzęta żyjące w ogrodach    i sadach (szkodniki, sprzymierzeńcy)

 

-części składowe kwiatu

-wybrane gatunki krzewów i drzew

 

-niektóre rośliny i zwierzęta żyjące na łące

 

-zwierzęta hodowane w Polsce

 

Nie zna i nie nazywa:

 

-części naziemne o podziemne roślin

 

-zwierząt żyjących w ogrodach    i sadach (szkodniki, sprzymierzeńcy)

 

-części składowych kwiatu

-wybrane gatunki krzewów i drzew

 

-niektórych roślin i zwierząt żyjących na łące

 

-zwierząt hodowanych w Polsce

 

Doskonale zna pojęcia związane z:

 

-jajorodnością

 

-żyworodnością

 

Zna pojęcia związane z tematem:

 

-jajorodnością

 

-żyworodnością

 

Myli pojęcia związane z tematem:

 

-jajorodności

 

-żyworodności

 

Omawia pojęcia związane z tematem:

 

-jajorodności

 

-żyworodności

z pomocą nauczyciela

 

 

Nie zna pojęć związanych z tematem:

 

-jajorodności

 

-żyworodności

GEOGRAFICZNE

 

Biegle rozróżnia i wskazuje

 

-kierunki geograficzne

 

-elementy pogody w różnych porach roku

 

-położenie swojej miejscowości

 

 

Rozróżnia i wskazuje:

 

-kierunki geograficzne

 

-elementy pogody w różnych porach roku

 

-położenie swojej

miejscowości

 

 

Rozróżnia i wskazuje z nielicznymi błędami:

 

-kierunki geograficzne

 

-elementy pogody w różnych porach roku

 

-położenie swojej miejscowości

 

 

Rozróżnia i wskazuje z pomocą nauczyciela:

 

-kierunki geograficzne

 

-elementy pogody w

różnych porach roku

 

-położenie swojej

miejscowości

 

 

Nie rozróżnia:

 

-kierunków geograficznych

 

-elementów pogody w różnych porach roku

 

-położenia swojej miejscowości

 

KOMUNIKACYJNE

 

Biegle zna i rozróżnia znaki:

 

-ostrzegawcze

-nakazu

-zakazu

-informacyjne

 

Zna i rozróżnia znaki:

 

-ostrzegawcze

-nakazu

-zakazu

-informacyjne

 

Zna i rozróżnia znaki z

nielicznymi błędami:

 

-ostrzegawcze

-nakazu

-zakazu

-informacyjne

 

 

Zna ale rozróżnia znaki:

 

-ostrzegawcze

-nakazu

-zakazu

-informacyjne

z pomocą nauczyciela

 

Nie zna znaków:

 

-ostrzegawczych

-nakazu

-zakazu

-informacyjnych

 

ZDROWOTNE

 

Biegle zna:

 

-wartości odżywcze warzyw i owoców oraz sposoby ich przechowywania i przetwarzania

 

-produkty spożywcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Zna:

 

-wartości odżywcze warzyw i owoców oraz sposoby ich przechowywania i przetwarzania

 

-produkty spożywcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Zna, ale popełnia nieliczne błędy wskazując:

 

-wartości odżywcze warzyw i owoców oraz sposoby ich przechowywania i przetwarzania

 

-produkty spożywcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

 

Zna, ale z pomocą nauczyciela wskazuje:

 

-wartości odżywcze warzyw i owoców oraz sposoby ich przechowywania i przetwarzania

 

-produkty spożywcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Nie zna:

 

-wartości odżywczych warzyw i owoców oraz sposobów ich przechowywania i przetwarzania

 

-produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Klasa III

 

WSPANIALE

PIĘKNIE

ŁADNIE

POPRACUJ JESZCZE

UZUPEŁNIJ BRAKI

SPOŁECZNE

 

Biegle zna:

 

-jakie prace wykonuje rolnik w różnych porach roku

 

-nazwy narzędzi i maszyn rolniczych używanych dawniej i dzisiaj

 

 

Wie:

 

-jakie prace wykonuje rolnik w różnych porach roku

 

-nazwy narzędzi i maszyn rolniczych używanych dawniej i dzisiaj

 

Zna, ale popełnia nieliczne błędy wymieniając:

 

-jakie prace wykonuje rolnik w różnych porach roku

 

-nazwy narzędzi i maszyn rolniczych używanych dawniej i dzisiaj

 

 

Zna, ale wymienia z pomocą nauczyciela:

 

-jakie prace wykonuje rolnik w różnych porach roku

 

-nazwy narzędzi i maszyn rolniczych używanych dawniej i dzisiaj

 

Nie wie:

 

-jakie prace wykonuje rolnik w różnych porach roku

 

-nie zna nazw narzędzi i maszyn rolniczych używanych dawniej i dzisiaj

 

Doskonale wie jak zachowywać się w lesie

 

 

Wie jak zachowywać się w lesie

 

Nie zawsze wie jak zachowywać się w lesie

 

Z pomocą nauczyciela wie jak zachowywać się w lesie

 

Nie wie jak zachowywać się w lesie

PRZYRODNICZE

 

Biegle zna i nazywa:

 

-zboża uprawiane w Polsce

 

-rośliny okopowe i oleiste

 

-zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt na polach uprawnych i w lesie w różnych porach roku

 

-warstwową budowę lasu

 

-stany skupienia wody

 

-rodzaje zbiorników wodnych

 

Zna i nazywa:

 

-zboża uprawiane w Polsce

 

-rośliny okopowe i oleiste

 

-zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt na polach uprawnych i w lesie w różnych porach roku

 

-warstwową budowę lasu

-stany skupienia wody

 

-rodzaje zbiorników wodnych

 

Zna i nazywa ale z drobnymi błędami:

 

-zboża uprawiane w Polsce

 

-rośliny okopowe i oleiste

 

-zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt na polach uprawnych i w lesie w różnych porach roku

 

-warstwową budowę lasu

 

-stany skupienia wody

 

-rodzaje zbiorników

wodnych

 

 

Z pomocą nauczyciela potrafi nazywać:

 

-zboża uprawiane w Polsce

 

-rośliny okopowe i oleiste

 

-zmiany zachodzące w

życiu roślin i zwierząt na polach uprawnych i w lesie w różnych porach roku

 

-warstwową budowę lasu

-stany skupienia wody

 

-rodzaje zbiorników wodnych

 

Nie zna:

-zbóż uprawianych w Polsce

 

-roślin okopowych i oleistych

 

-zmian zachodzących w życiu roślin i zwierząt na polach uprawnych i w lesie w różnych porach roku

 

-warstwowej budowy lasu

-stanów skupienia wody

 

-rodzajów zbiorników wodnych

 

Doskonale wie na czym polegają:

 

-krążenie wody w przyrodzie

 

-zależności pokarmowe

 

Wie na czym polegają:

 

-krążenie wody w przyrodzie

 

-zależności pokarmowe

 

Myli wiadomości związane z:

 

-krążeniem wody w przyrodzie

 

-zależnościami pokarmowymi

 

 

Z pomocą nauczyciela potrafi omówić na czym polegają:

 

-krążenie wody w przyrodzie

 

-zależności pokarmowe

 

Nie wie na czym polegają:

 

-krążenie wody w przyrodzie

 

-zależności pokarmowe

GEOGRAFICZNE

 

Biegle rozróżnia i wskazuje na mapie:

 

-kierunki i znaki

 

-góry, wyżyny, niziny i morze

 

-dawne i obecną stolicę Polski: Gniezno, Kraków, Warszawę

 

Potrafi wskazać na mapie:

 

-kierunki i znaki

 

-góry, wyżyny, niziny i morze

 

-dawne i obecną stolicę Polski: Gniezno, Kraków, Warszawę

 

Nie zawsze potrafi wskazać na mapie:

 

-kierunki i znaki

 

-góry, wyżyny, niziny i morze

 

-dawne i obecną stolicę Polski: Gniezno, Kraków, Warszawę

 

Z pomocą nauczyciela potrafi rozróżnić i wskazuje na mapie:

 

-kierunki i znaki

 

-góry, wyżyny, niziny i morze

 

-dawne i obecną stolicę Polski: Gniezno, Kraków, Warszawę

 

 

Nie rozróżnia na mapie:

 

-kierunków i znaków

 

-gór, wyżyn, nizin i morza

 

-dawnych i obecną stolicę Polski: Gniezno, Kraków, Warszawę

KOMUNIKACYJNE

 

Doskonale zna:

 

-środki transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i powietrznego

 

-pracę kierowcy, marynarza, kolejarza, rybaka, lotnika

 

Zna:

 

-środki transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i powietrznego

 

-pracę kierowcy, marynarza, kolejarza, rybaka, lotnika

 

Nie zawsze zna i omawia:

 

-środki transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i powietrznego

 

-pracę kierowcy, marynarza, kolejarza, rybaka, lotnika

 

Z pomocą nauczyciela wymienia i omawia:

 

-środki transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i powietrznego

 

-pracę kierowcy, marynarza, kolejarza, rybaka, lotnika

 

 

 

 

Nie zna i nie omawia:

 

-środków transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i powietrznego

 

-pracy kierowcy, marynarza, kolejarza, rybaka, lotnika

ZDROWOTNE

 

Doskonale wie jak korzystać z miejsc wypoczynku i kąpieli

 

Wie jak korzystać z miejsc wypoczynku i kąpieli

 

Nie zawsze wie jak korzystać z miejsc wypoczynku i kąpieli

 

Z pomocą nauczyciela wie jak korzystać z miejsc wypoczynku i kąpieli

 

 

Nie wie jak korzystać z miejsc wypoczynku i kąpieli

 

Doskonale zna zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w lesie, w górach

 

Zna zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w lesie, w górach

 

Nie zawsze zna zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w lesie, w górach

 

Z pomocą nauczyciela zna zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w lesie, w górach

 

 

Nie zna zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w lesie, w górach

 

Doskonale rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku

 

Rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku

 

Nie zawsze rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku

 

Z pomocą nauczyciela rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku

 

 

Nie rozumie potrzeby aktywnego wypoczynku

 

POWRÓT