Edukacja plastyczna

OCZEKIWANE EFEKTY PRACY Z EDUKACJI PLASTYCZNEJ

 

ZNAKOMICIE

BARDZO ŁADNIE

DOBRZE

POPRACUJ

UZUPEŁNIJ BRAKI

Działalność plastyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bardzo chętnie i sprawnie:     

-potrafi przedstawić zjawiska, wydarzenia realne i fantastyczne z uwzględnieniem postaci ludzi, zwierząt, roślin – prace wykonuje starannie i estetycznie

 

-przedstawia sceny i sytuacje oddające nastrój, inspirowane przez przeżycia, pory roku, utwory literackie za pomocą poznanych środków wyrazu, uwzględniając kształt, wielkość, proporcję, barwę, fakturę

 

-potrafi zaprojektować i wykonać płaskie formy użytkowe z wykorzystaniem układu rytmicznego  - prace wykonuje starannie i estetycznie

 

-samodzielnie projektuje i wykonuje przestrzenne formy użytkowe z wykorzystaniem układu rytmicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń oceniany wg stopnia jego indywidualnego zaangażowania, aktywności i wysiłku włożonego w wykonywaną pracę oraz osobistych predyspozycji.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nie chce lub

nie bierze udziału w     zajęciach w kl. I-III

-potrafi przedstawić zjawiska i wydarzenia realne i fantastyczne z otaczającej rzeczywistości, uwzględniając sceny zbiorowe, ruch postaci we wspólnej akcji oraz w określonej przestrzeni

 

-potrafi przedstawić zjawiska wydarzenia realne i fantastyczne z uwzględnieniem liczniejszych grup i scen złożonych oraz kolejnych etapów akcji

 

- potrafi wykazać dużą oryginalność i pomysłowość w działalności plastycznej

Wiadomości z zakresu sztuk plastycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KL.III

Bardzo chętnie i sprawnie:

-potrafi określić czynności, które wykonuje malarz, architekt i rzeźbiarz oraz potrafi nazwać postacie dzieła: obraz, rzeźba

 

-potrafi samodzielnie zaplanować układ rytmiczny na płaszczyźnie i w przestrzeni

 

-zna różnorodne funkcje dzieł plastycznych z dziedziny: architektury, malarstwa, rzeźby i scenografii

 

 

 

 

 

Uczeń oceniany wg stopnia jego indywidualnego zaangażowania, aktywności i wiedzy z zakresu sztuk plastycznych oraz wysiłku włożonego w wykonywaną pracę i osobiste predyspozycje ucznia.

 

 

      Nie chce lub  

nie bierze udziału  w zajęciach

-zna różne działy sztuki użytkowej, np. tkactwo, meblarstwo, ceramikę, itp.

 

-rozróżnia formy istnienia dzieła plastycznego: oryginał, kopię, reprodukcję, odbitkę itp.

Obserwacje i doświadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-potrafi wyróżniać i nazywać cechy przedmiotów i zjawisk:

kształt – formy proste; wielkość i proporcja – w stosunku do dwóch przedmiotów; położenie i oddalenie; barwa – nazwy potoczne barw; faktura

 

- wyróżnia rytm wśród układów przedmiotów, zjawisk

 

-dostrzega i określa ruch i zmiany położenia ciała ludzi i zwierząt w zależności od wykonywanych czynności

 

-wyróżnia i nazywa cechy przedmiotów i zjawisk:

kształt

wielkość przedmiotu        położenie                         barwa                         

faktura

 

 

 

 

 

 

 

dostrzega ruch i zmiany położenia części ciała ludzi i zwierząt w zależności od wykonywanych czynności

 

 

dostrzega w układach przedmiotów i zjawisk układy zamknięte i otwarte                                     

 

wyróżnia i nazywa niektóre cechy przedmiotów

kształt

wielkość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dostrzega ruch i zmiany położenia części ciała ludzi i zwierząt w czasie wykonywania niektórych czynności

 

określa układ przedmiotów i zjawisk

 

wyróżnia i nazywa z pomocą nauczyciela cechy przedmiotów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umie zaobserwować z pomocą nauczyciela ruch ciała ludzi i zwierząt

 

 

 

rozróżnia układy z pomocą nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie bierze udziału w zajęciach.

 

 

I

 

-wśród układów przedmiotów i zjawisk wyróżnia układy zamknięte i otwarte

 

POWRÓT