Szkoła Podstawowa
tel. 65-5734-141
fax. 65-5734-142
Gimnazjum
tel. 65-5734-900
Jesteś tutaj: Strona domowa

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA


W roku szkolnym 2017/2018 nasza Szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, mającego na celu wspieranie w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 
Jako duża placówka oświatowa, do której w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało ponad 170 uczniów, ubiegaliśmy się o kwotę 12.000 złotych, posiadając 20-procentowy wkład własny, wynoszący 3.000 złotych.

Przygotowany przez p. Dobrochnę Błażejczak wniosek Dyrektora Szkoły wraz z załącznikami /zawierającymi opisy planowanych przez szkołę działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także tych, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną, oraz harmonogram tych działań/do organu prowadzącego naszą Szkołę został złożony 6 listopada 2017 roku.

W marcu 2018 roku środki finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyznano w Wielkopolsce 339 placówkom oświatowym, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Ogółem o wsparcie finansowe ubiegało się 501 szkół działających na terenie województwa wielkopolskiego. W dniu 21 maja 2018 roku podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, w imieniu którego działał Wicekurator Oświaty, a gminą Pogorzela, reprezentowaną przez Burmistrza Pogorzeli. 


Celem głównym priorytetu 3
jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie ich potencjału i roli, natomiast celami szczegółowymi są:
 - zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek
- wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych
- rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.
 

Nasza Szkoła, otrzymawszy wsparcie materialne, zobowiązana jest  - w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku - do:
 - stworzenia listy książek do kupienia
- zasięgnięcia opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego na temat planowanych zakupów książek
- zakupu do biblioteki szkolnej nowości wydawniczych znajdujących się w kręgu zainteresowań uczniów
- opracowania i udostępnienia uczniom zakupionych nowości wydawniczych
- nawiązania współpracy z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo
- zorganizowania co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów
- uwzględnienia tematyki wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez Szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami uczniów
- realizacji co najmniej jednego projektu promującego czytelnictwo na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej
- dostosowania organizacji biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i wakacji letnich
- uwzględnienia potrzeb uczniów niepełnosprawnych podczas planowania zakupów książek.


Do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa aplikowała Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli, reprezentowana przez Dyrektora, a zatem program ten jest programem szkolnym, a nie tylko bibliotecznym.

Zapraszamy całą społeczność szkolną - wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli - do zgłaszania propozycji zakupu książek do biblioteki szkolnej.

Dobrochna Błażejczak - nauczyciel bibliotekarzDziennik elektroniczny

e-dziennik

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

logo landing

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wszyscy
614
731981
Free business joomla templates